ព័ត៌មាននៅមន្ទីរអយកខេត្ត

File Name

កន្លែងទាញយកទិន្នន័យ

POEKampot

មន្ទីរ​អប់រំ យុវជន និងកីឡា ខេត្ត កំពត

ស្ថិតនៅ ភូមិ ១ឧសភា សង្កាត់ កំពង់កណ្ដាល ក្រុង កំពត ខេត្ត កំពត ដែលមាន ៖

 • មន្ទីរ អយកខេត្តមាន បុគ្គលិកអប់រំ ចំនួន ៨៤ នាក់ ស្រី ១៥ នាក់
 • សាលាគរុ.ខេត្ត ចំនួន     ០១ សាលា
 • វិទ្យាល័យ         ចំនួន    ២០ សាលា
 • អនុវិទ្យាល័យ   ចំនួន    ៧៨ សាលា
 • បឋមសិក្សា      ចំនួន ៤០៥ សាលា
 • សាលាមត្តេយ្យចំនួន     ០៥ សាលា 
 • សាលាមត្តេយ្យក្នុងបឋម ១៣១ កន្លែង ស្មើ ១៧៨ ថ្នាក់

ក្របខ័ណ្ឌសរុប ៥.៤៦០ នាក់ ស្រី ២.១៩៩ នាក់  ចែកជា

 • ក្របខ័ណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម ចំនួន      ៤១៥ នាក់ ស្រី      ៩៩ នាក់
 • អធិការមធ្យម   ចំនួន         ០១ នាក់ ស្រី         ០ នាក់
 • ក្របខ័ណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន  ចំនួន ១.៨៧៤ នាក់ ស្រី  ៧៤២ នាក់
 • ក្របខ័ណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន ចំនួន ១៦២ នាក់ ស្រី ៤៣ នាក់ ( អប់រំកាយ កីឡា )
 • ក្របខ័ណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន ចំនួន ០៨ នាក់ ស្រី ០ នាក់ ( បច្ចេកទេសមធ្យម )
 • ក្របខ័ណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋម ចំនួន ២.៨១៥ នាក់ ស្រី ១.១៣៦ នាក់
 • អធិការបឋមសិក្សា  ចំនួន ០៦ នាក់ ស្រី ០ នាក់
 • ក្របខ័ណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋម ចំនួន ១៧៩ នាក់ ស្រី ១៧៩ នាក់ ( គ្រូមត្តេយ្យសិក្សា )
 

ចក្ខុវិស័យ និង បេសកកម្ម

 • ចក្ខុវិស័យ

         ប្រជាជនក្នុងខេត្ត នឹងបានទទួលសេវាអប់រំ ប្រកបដោយគុណភាព គុណធម៌ មានចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើ ល្អប្រសើរ គ្រប់ផ្នែក រួមចំណែក កសាងសង្គមកម្ពុជា រីកចម្រើន ។

 • បេសកកម្ម

         ដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍ វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្នុងខេត្ត ឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច វប្បធម៌ និង ការរីកចម្រើន របស់ប្រទេសកម្ពុជា ។

 

 

 

រចនាសម្ព័ន្ធ

ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ

 • លោក តាក​ ហាប់   ក្របខ័ណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម ឯកទេស រូបវិទ្យា ប្រធាន
 • លោក កៅ រិទ្ធ       ក្របខ័ណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម ឯកទេស គ្រប់គ្រង  អនុប្រធាន
 • លោក ទូច សម្បត្តិ ក្របខ័ណ្ឌ គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្ដម ឯកទេស ជីវវិទ្យា    អនុប្រធាន
 • លោក សូ ភារិទ្ធ     ក្របខ័ណ្ឌ អធិការបឋម